Ga naar hoofdinhoud

Wedstrijdreglement

ALGEMEEN WEDSTRIJDREGLEMENT

Dit wedstrijdreglement legt de algemene voorwaarden vast die van toepassing zijn op alle wedstrijden die Play Media, met adres te 1800 Vilvoorde, Harensesteenweg 224, organiseert.

1. Play Media organiseert verschillende wedstrijden, waarbij binnen een bepaalde periode bepaalde prijzen gewonnen kunnen worden. De wedstrijden veronderstellen doorgaans een deelname via SMS, website, email, applicatie of digitale TV.

2. De eventuele kost van 1 belminuut, 1 SMS of een deelname via een andere manier wordt bij elke wedstrijd duidelijk en op een zichtbare plaats vermeld. Na afloop van een SMS -wedstrijd krijgt elke deelnemer maximum 1 SMS om te melden dat de winnaars op de door Play Media vermelde plaats vermeld staan.

3. Voormelde kosten worden altijd gedragen door de deelnemer en kunnen niet ten laste gelegd worden van Play Media of gerecupereerd worden bij Play Media.

4. Play Media kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden buiten de wil van Play Media om, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of de wedstrijd of de prijs wordt aangepast of wordt geannuleerd. Play Media kan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor een probleem bij de communicatiediensten (bijvoorbeeld overbelasting van een GSM-netwerk) waardoor niet (of niet tijdig of zoals gewenst) kan worden deelgenomen.

5. Het verloop van de wedstrijd (kennisvraag, schiftingsvraag, creatieve actie,…) wordt per wedstrijd bepaald. In geval van een schiftingsvraag is een antwoord op deze schiftingsvraag verplicht om geldig te kunnen deelnemen aan de wedstrijd.
De geldige deelnemers komen in aanmerking voor het winnen van een prijs. Indien er te weinig of geen correcte antwoorden op de vra(a)g(en) zijn waardoor de prijs/prijzen niet kan/kunnen worden toegewezen, wordt/worden de resterende prijs/prijzen toegekend aan de deelnemer(s) die het correcte antwoord op de vra(a)g(en) het dichtst benaderd hebben. In geval van een ex aequo wordt een bijkomende schiftingsvraag gesteld en/of door trekking bepaald wie uiteindelijk een prijs wint.

6. Play Media’s personeelsleden, Play Media’s bedrijfsleiders en partijen (en desgevallend hun personeelsleden/bedrijfsleiders) waar Play Media op zelfstandige basis mee samenwerkt voor een bepaalde wedstrijd mogen niet deelnemen aan deze wedstrijd. De gezinsleden en familieleden tot in de derde graad van voormelde uitgesloten natuurlijke personen zijn ook uitgesloten van deelname aan deze wedstrijd.

7. Minderjarigen mogen aan een wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaandelijke toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen heeft. Play Media houdt zich het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen en om dit op andere manieren te controleren evenals om elke minderjarige van de wedstrijd uit te sluiten die niet onmiddellijk of binnen een door Play Media opgelegde redelijke termijn dergelijke bevestiging kan overmaken.

8. In de privacy verklaring wordt uiteengezet op welke manier Play Media de persoonsgegevens van deelnemers zal verwerken.

9. De winnaar gaat ermee akkoord dat zijn/ haar naam vermeld wordt in/ op de communicatiekanalen van Play Media (bv. websites, emails, …).

De winnaar verleent Play Media de toestemming haar/ zijn afbeelding, stem en naam te gebruiken met het oog op de vervaardiging en de exploitatie van foto’s en video’s hiervan. Het gaat om het vastleggen van haar/ zijn afbeelding, stem en naam in de opname van foto’s en video’s, deze opname uit te zenden, van deze opname en/of uitzending reproducties te maken en de reproducties en uitzending op hun beurt verder te exploiteren, al dan niet door derden, met inbegrip van promotioneel gebruik.”

10. Elke deelnemer verleent Play Media de toestemming haar foto’s en video’s mee te delen aan het publiek via de website GoPlay.be, deze opnames op eender welke manier uit te zenden, van deze opname en/of uitzending reproducties te maken en de reproducties en uitzending op hun beurt verder te exploiteren, al dan niet door derden, met inbegrip van commercieel en promotioneel gebruik.

11. Play Media is eveneens niet verantwoordelijk voor enige schade die een winnaar oploopt en/ of veroorzaakt, indien deze winnaar zich bv. verplaatst naar een activiteit, die de prijs van een bepaalde wedstrijd vormt.

12. Play Media verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. Play Media kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houden met een gewonnen prijs.

13. Een prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar van een wedstrijd en is dus niet overdraagbaar (met inbegrip van enige verkoop) aan andere personen.

Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan ook in geen geval afgestaan of ingeruild worden voor een som geld. B.T.W. en/of eventueel andere bijkomende taksen vallen ten laste van de winnaar.


Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer.

14. Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichtingen dan ook vanwege Play Media.

15. Tijdens de periode van een bepaalde wedstrijd kan een deelnemer maar één maal deelnemen en dus ook maximaal één maal winnen in het kader van deze bepaalde wedstrijd.

16. Indien een prijs niet meer leverbaar is, kan deze vervangen worden door een prijs van dezelfde of een hogere waarde. De winnaars worden hiervan op de hoogte gesteld.

17. Indien een prijs verstuurd wordt, is Play Media niet verantwoordelijk voor beschadiging of verlies van de prijs door de postdiensten of derde partijen of een vertraging in ontvangst. Ingeval de prijzen aangetekend worden opgestuurd, kan Play Media eveneens niet worden aansprakelijk gesteld voor schade, verlies of vertraging wanneer de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar.

18. Winnaars krijgen bericht dat zij een prijs hebben gewonnen via een brief/ email, via persoonlijk telefonisch contact, via SMS of op een andere wijze, dit alles afhankelijk van het soort wedstrijd. De winnaars kunnen ook bekend gemaakt worden op de website van GoPlay. Indien een winnaar voor een bepaald tijdstip, aangegeven in het bericht, Play Media moet contacteren om zijn/ haar gegevens (naam en thuisadres) door te geven, krijgen ze de prijs pas toegestuurd/ bezorgd indien hij/ zij Play Media tijdig contacteert.

19. Alle prijzen worden aan de winnaars bezorgd zo snel mogelijk na bekendmaking van de winnaars. Dit kan echter wel een zekere vertraging oplopen,  buiten de wil van Play Media om.

20. Voor vragen over de wedstrijd als dusdanig kan de deelnemer op eigen kosten tijdens de kantooruren contact opnemen met Play Media op 02 715 11 50, met dien verstande dat er nooit wedstrijdvragen telefonisch worden meegedeeld.

21. Dit wedstrijdreglement kan door eenieder worden opgevraagd middels een voldoende gefrankeerde en aan zichzelf geadresseerde omslag dat wordt toegezonden aan Play Media op het volgend adres: Play Media NV, afdeling Online, Harensesteenweg 224, 1800 Vilvoorde, ten laatste acht dagen voor de einddatum van de betrokken wedstrijd.

22. Play Media kan op eender welk ogenblik wijzigingen aanbrengen in het wedstrijdreglement.

23. Alle betwistingen dienen binnen de acht dagen nadat de betwisting is gerezen of redelijkerwijze kon worden vastgesteld, schriftelijk te worden gemeld aan GoPlay, ter attentie van Play Media NV, afdeling Online, Harensesteenweg 224, 1800 Vilvoorde, tegen wiens beslissingen geen verhaal of beroep bestaat.

24. Deelname aan de wedstrijd veronderstelt de volledige aanvaarding van het wedstrijdreglement door de deelnemer.

WEDSTRIJDREGLEMENT BIG BROTHER SEIZOEN 3

ALGEMEEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het stemmen door het kijkerspubliek, door middel van het uitbrengen van jouw stem op www.goplay.be. Als kijker bepaal jij wie volgens jou in het Big Brother huis zou moeten blijven in “Big Brother” (seizoen 3) (hierna: het “Programma”). Door te stemmen op de bewoners van het Programma gaat de stemmer akkoord met deze voorwaarden.

Stemmen bij “Big Brother”

Elke week – die aanvangt op maandag – vindt er één stemronde plaats.

Het stemmen op de bewoners is mogelijk elke donderdag AM (0u00) t/m zaterdag (c.a. 20:45 uur) gedurende de periode vanaf 12 januari 2023 tot en met de finale, nader bekend te maken.

In de week van de finale zullen er twee stemrondes plaatsvinden (hierna elk afzonderlijk: de “Stemperiode”).

Stemmen kan op www.goplay.be of in de GoPlay app na in te loggen op jouw persoonlijke GoPlay-account. Na afloop van de Stemperiode is het niet meer mogelijk om een stem uit te brengen.

Per GoPlay-account mag maximaal één stem per week uitgebracht worden. Play Media is ook gerechtigd om een maximaal aantal stemmen per stemmer vast te stellen.

Door jouw stem uit te brengen, maak je GEEN kans op het winnen van prijzen. Het uitbrengen van jouw stem is kosteloos met uitzondering van jouw gebruikelijke kosten voor bv. (mobiel)internet.

Leeftijd deelneming

Om een stem uit te brengen moet de stemmer minimaal 16 jaar oud zijn of de uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming hebben van zijn/ haar ouders of wettelijk voogd.

Overige voorwaarden

Door het mogelijke stemmen komt geen overeenkomst tot stand tussen de stemmer en Play Media. In de Privacyverklaring zoals vermeld op de website van GoPlay wordt uiteengezet op welke manier de persoonsgegevens van de deelnemers van wedstrijden verwerkt worden.

Een notaris zal, als onpartijdige deskundige, gedurende de Stemperiode van het Programma toezicht houden op onder meer het verloop van de binnenkomst van de stemmen op www.goplay.be.

Indien het vermoeden bestaat van (elektronische) fraude, handelen in strijd met deze voorwaarden of anderszins op oneerlijke wijze beïnvloeding van de uitslag van het Programma, zulks ter beoordeling van de notaris (dan wel diens plaatsvervanger) - die (notarieel) toezicht houdt op het verloop van de binnenkomst van de stemmen, de naleving van deze Stemvoorwaarden en de totstandkoming van de uitslag van het Programma - dan is enkel de notaris (dan wel diens plaatsvervanger) gerechtigd om deze stemmen te verwijderen. In dat geval zullen de betreffende stemmen niet meetellen voor de uitslag van het Programma.

Play Media is op geen enkele wijze aansprakelijk noch voor eventuele schade die voortvloeit uit de al dan niet toepassing van de stemvoorwaarden en/ of het stemmen als hierboven omschreven, noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot het stemmen. Eveneens is zij op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de app/ website goplay/been/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot het stemmen.

Wijziging stemvoorwaarden

Play Media is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze voorwaarden gedurende de looptijd van het Programma te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden het stemmen te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege redenen die zij zelf bepaalt, zonder dat Play Media daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding (van schade) is gehouden jegens de stemmer.

Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over het stemmen kunnen gericht worden:

Play Media NV

Ter attentie van hallo@goplay.be

Harensesteenweg 224

1800 Vilvoorde

www.goplay.be
 

Play Media is verantwoordelijk voor de uitzendactiviteiten van de Play televisiezenders in België.