Ga naar hoofdinhoud

Quitclaim

OVEREENKOMST JAMES, DE MUSICAL

 

Tussen
DEDSIT BV, met maatschappelijke zetel te Halfstraat 80, 2627 Schelle met ondernemingsnummer BE0474.271.503, vertegenwoordigd door Bob Jennes GCV, voor wie optreedt Bob Jennes
Hierna genoemd: “Dedsit”

En
De Heer / mevrouw
Adres :
hierna genoemd “Toeschouwer”

 

Overwegende dat:
· Dedsit een nieuwe audiovisuele productie met als titel “JAMES, DE MUSICAL” wenst te produceren (hierna genoemd “het Programma”) voor uitzending op Play4.
· Toeschouwer zal deel uitmaken van het publiek tijdens de opnames van het Programma (hierna “de Prestatie” genoemd).

 

Wordt overeengekomen wat volgt:

1. Toeschouwer geeft hierbij definitief en onherroepelijk toestemming aan Dedsit om de opnamen van zijn/haar afbeelding en medewerking aan het Programma vast te leggen op alle mogelijke wijzen (onder meer via tv-opnames, foto’s,…) en te gebruiken in het kader van het Programma, analoog of digitaal, zonder enige beperking in de tijd of ruimte.

Toeschouwer verleent aan Dedsit onder meer het recht om de opnamens niet lineair door te geven in uitgesteld relais, op individueel verzoek (onder andere on demand, item based recording, …), of de voorwaarden die vereist zijn voor de ontvangst of het gebruik van zulke transmissies, in een open of gesloten circuit en voor alle systemen van ongecodeerde, gecodeerde of betalende diensten (onder andere pay per view, (S)VOD, …).

Alle auteurs- en/of naburige rechten en/of Recht op afbeelding welke eventueel voor Toeschouwer uit de opnamens mochten voortvloeien, draagt Toeschouwer onvoorwaardelijk en exclusief aan Dedsit over met het oog op de uitzendingen van het Programma zoals hierboven vermeld. Deze overdracht is definitief en onherroepelijk, en geldt voor de gehele wettelijke duur van de overgedragen rechten (inbegrepen de eventuele verlenging ervan) en voor de hele wereld. Toeschouwer verbindt zich ertoe zijn morele rechten niet te zullen uitoefenen op een onredelijke wijze of op een wijze die in strijd is met de beroepsgebruiken en de noodwendingen van de sector. De toestemming en overdracht vermeld in de voorgaande artikelen zijn inherent aan de deelname door Toeschouwer aan het publiek van het Programma. Toeschouwer zal voor deze toestemming/overdracht geen vergoeding ontvangen.

2.Toeschouwer zal de opnamens, gedeelten ervan of abstracties ervan zelf niet gebruiken of laten gebruiken door derden of verwijzen naar het merk en/of logo's die geëxploiteerd worden door Dedsit in het kader van een eigen al dan niet commerciële exploitatie.

3. Toeschouwer erkent het belang van het strikt vertrouwelijke karakter van de inhoud van deze overeenkomst, van het verloop van het Programma en de deelname hieraan. Toeschouwer verbindt zich dan ook vanaf de ondertekening van deze overeenkomst tot het moment dat de aflevering waaraan werd deelgenomen voor de eerste maal is uitgezonden, tot volledige geheimhouding tegenover elke derde van alle gegevens en informatie omtrent het verloop van het Programma. Toeschouwer zal zich onthouden van zijn/haar medewerking aan welke vorm van publiciteit dan ook, voor zover daarin naar het Programma wordt verwezen, tenzij dit plaatsvindt na uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Dedsit.

4. Behoudens opzet of grove schuld van één van haar personeelsleden, aangestelden of onderaannemers, is Dedsit niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging aan eigendommen van Toeschouwer en/of derden, die op enigerlei wijze is ontstaan als gevolg van de opnames van het Programma of in samenhang met het Programma. Toeschouwer vrijwaart Dedsit onvoorwaardelijk voor eventuele aanspraken van haarzelf of van derden terzake.

5. Toeschouwer garandeert Dedsit dat hij volledig gemachtigd is om de uit hoofde van huidige overeenkomst overgedragen rechten te verlenen. Hij zal geen handelingen stellen die de overgedragen rechten in het gedrang zouden brengen of die het genot ervan zouden kunnen belemmeren voor Dedsit of voor een door haar aangeduide derde. 6. Toeschouwer erkent tevens dat zijn/haar persoonsgegevens zoals gedefinieerd in artikel 4,1) Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) verwerkt zullen worden in het kader van het Programma met het oog op de uitvoering van de overeenkomst en dat de exploitatie van zijn/haar afbeelding een verwerking uitmaakt van zijn/haar persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de uitvoering van huidige overeenkomst. Op grond van artikel 85 AVG zijn een aantal bepalingen uit de AVG niet van toepassing voor zover de persoonsgegevens zijn verwerkt ten behoeve van een journalistieke- en/of artistieke uitdrukkingsvorm, bijvoorbeeld audiovisuele producties en derhalve ook tvprogramma’s. Onder meer het hoofdstuk met betrekking tot de rechten van betrokkenen is niet van toepassing.

7. Toeschouwer zal zich neerleggen bij elke beslissing van Dedsit en/of medewerkers aan het Programma in verband met het Programma. Dedsit en SBS Belgium zijn niet gehouden de opnamens uit te zenden.

8. Huidige overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. De rechtbanken van Antwerpen zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil dat uit deze Overeenkomst voortvloeit.

9. Toeschouwer verklaart op eer geen COVID-19 symptonen te vertonen en de afgelopen 7 dagen geen nauw contact te hebben gehad met een bevestigde COVID-19 besmette persoon.